Bigyapan-Sambandhi-Bistrit-Bibaran-2077.03.30_corrected

 

नोटः–  वि.नंं. ०१/२०७७/०७८ बरिष्ठ अनुसन्धान अधिकृतको योग्यता तपसिल बमोजिम सच्चाईएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि अनुरोध छ ।