नेपाल स्वास्थ अनुसन्धान परिषदको सुचना अधिकृत मा श्री चन्द्र भुषण  यादव
(पुस्तकालय तथा सुचना अधिकृत्) रहनुभएको सम्बन्धित सबैमा जानकारी को लागि अनुरोध गरिन्छ ।

फोन : ९७७-१-४२५४२२० ९७७-१-४२५४२२०
ईमेल: nhrc@nhrc.gov.np
मोबाईल:९८६३०३१७०४